Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Celem terapii jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. Za pomocą oddziaływań o charakterze psychologiczno-pedagogicznym stanowi specjalistyczną pomoc w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce i zachowaniu, prowadząc do pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej.   

Terapia przeznaczona jest dla osób, u których deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych przekładają się bezpośrednio na trudności w nauce – zwłaszcza na umiejętności czytania i pisania.

 

Dotyczy w szczególności dzieci:

- w wieku szkolnym, u których zdiagnozowano dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub dyskalkulię,

- w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje ryzyko dysleksji,

- posiadających zaburzenia integracji sensorycznej,

- wykazujących trudności w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu,

- rozwijających się nieharmonijnie,

- mających zaburzoną lateralizację,

- przejawiających trudności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,

- wykazujących niski poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychomotorycznych dziecka, dlatego poprzedza je szereg badań, pozwalających na zdiagnozowanie sposobu przetwarzania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz działania funkcji podstawowych i automatyzacji.

Na zasadzie powolnego stopniowania trudności, intensywnej korekcji najgłębiej zaburzonych funkcji i ich kompensacji przez wykorzystywanie umiejętności już dobrze rozwiniętych, zajęcia poprzez systematyczność i ciągłość oddziaływania terapeutycznego, mają na celu doprowadzenie do pełnej swobody i samodzielności ucznia w nabywaniu wiedzy.

Rozpoczynają się ćwiczeniami sprawności manualnych, funkcji słuchowych, wzrokowych i orientacji przestrzennej, przechodząc przez trening literowy, sylabowo-słowny i pamięciowy, po doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Kiedy występuje taka potrzeba terapia jest uzupełniana o stymulację neurosensoryczną z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury medycznej, która bezpośrednio oddziałuje na centralny układ nerwowy w obszarach przejawiających deficyty, usprawniając i przyspieszając cały proces. Dodatkowo włączane są elementy arteterapii rozwijające kreatywność, abstrakcyjne myślenie i harmonizujące sferę emocjonalną.

 

autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta